Referat af andet møde i Forskningsudvalget

Tid: Mandag den 12. september 2011.
Tilstede: Søren Nielsen, Mette Madsen, Søren Moestrup, Anders Nykjær, Poul Henning Jensen, Christian Aalkjær, Jens Leipziger, Bent Deleuran, Ulf Simonsen, Thomas Corydon, Steffen Thiel, Jeppe Prætorius, Morten Nielsen, Jens Peter Andersen
Fraværende: Anders Børglum, Søren Paludan, Birgitte Brock.

Dagsorden
1.    Velkommen, især til vores ny medlem Jens Peter Andersen.
2.    Godkendelse af dagsorden.
3.    Godkendelse af referat fra første møde den 30/6.
4.    Kort orientering om driften.
5.    Strategiproces.
6.    Diskussion af understruktur.
7.    Diskussion af budget-model.
8.    Diskussion af forskningsenheder/kompetencer/forskningsledere.
9.    Næste møde.
10.  Evt.

 

Ad 2. Godkendt.

Ad 3 Godkendt med små modifikationer (sletning af Børglums kommentarer).

Ad 4. TGJ orienterede kort om driften siden sidst.

Ad 5. Vi satser på en SWOT analyse på næste møde om ca. 3 uger. Derefter kan vi gå til strategikortene. Dekanatet besøger instituttet uge 38, 39 eller 40 for at diskutere strategi. Han kan møde forskningsudvalg, institutforum og SU. Mht et sammenligneligt institut blev udover Helsinki, Göteborg og Uppsala nævnt Lund.

Ad 6. Vigtigheden af lokal ledelse til håndtering af lavpraktiske problemer blev pointeret. Man kunne udpege en formand for af det fælles undervisningsudvalg i stedet for en vice-institutleder.

Ad 7. Opbakning til gradvis harmonisering mellem de ”gamle” institutter, men uenighed om der på sigt skal gives samme laborant-tildeling per VIP. De evt. ekstra STÅ indtægter der burde komme kunne bruges ikke kun til ekstra videnskabelige stillinger men også til laboranthjælp for ikke at TAP/VIP ratioen skal falde. Forslag om en laborant-ledelsespulje, og hensyntagen til specielle forhold (substratafdeling, dyrestald etc).

Ad 8. Der indkom forskellige synspunkter der vil blive forsøgt indarbejdet.

Ad 9. Møde om ca. 3 uger (Doodle).

 

Thomas G. Jensen