Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Biomedicin Økonomi og rejser Rejseansøgninger og rejseafregning

Rejseansøgninger og rejseafregning

Oprettelse af RejsUd og CWT profil

For at bestille en rejse skal du have oprettet en rejseprofil hos CWT og være oprettet i IndFak/RejsUD.

Opret en RejsUd/CWT rejseprofil 

Rejsebestilling, udgiftsafregning, AU kreditkort

Retningslinjer for rejseansøgninger

Rejsekontoen kan søges til støtte for gennemførsel af kursus-, studie- og kongresrejser, fortrinsvis i udlandet.

Rejsekontoen kan søges af følgende kategorier af videnskabelige medarbejdere med ansættelse ved Institut for Biomedicin inkl. fondslønnede medarbejdere: post.doc, adjunkt, lektor, professor.

Praksis for udgiftsdækning (VIP, TAP) 

Udarbejdelse af ansøgninger og prioriteringskriterier

 • Ansøgningsblanketten skal anvendes og alle felter skal udfyldes. Der vedlægges uddybende bilag.
 • Ansøgningerne indsendes entenpapireksemplar til institutsekretariatet eller (helst) som 1 sammenhængende pdf-fil via email
 • Ved prioritering tages hensyn til, i hvilket omfang vedkommende tidligere har modtaget rejseunderstøttelse. Der kan almindeligvis højst anbefales én rejse pr. år pr. ansøger.
 • Rejser til og i udlandet prioriteres højere end rejser i Danmark.
 • Studierejser prioriteres højere end kongresrejser.Kursusrejser prioriteres sidst.
 • Hvis flere søger til samme studieophold, præsentation af samme abstract og lignende, skal der redegøres for hver enkelts rolle.
  For sent indkomne ansøgninger vil ikke komme i betragtning.
 • I ansøgningerne skal billigste rejsemåde anføres. Der skal endvidere vedlægges program for det ansøgte formål.
 • Der ydes maksimalt støtte til hoteludgifter svarende til de angivne hoteldispositionsbeløb i Cirkulære om tjenesterejser
 • Specielt vedr. ansøgninger om kongresdeltagelse kan oplyses, at der prioriteres efter følgende kriterier i nedennævnte rækkefølge:
  a) Ansøgere, der skal holde foredrag. Abstract med forfatternavne skal vedlægges.
  b) Ansøgere, der skal præsentere postere og lignende. Abstract med forfatternavne skal vedlægges.
  c) Ansøgerens forventede udbytte af deltagelse i den pågældende kongres i relation til ansøgerens aktuelle forskning, forskningsplaner, internationale eksponering og faglige udvikling. Ansøgere opfordres til at redegøre for dette ved ansøgning. Eventuelle opgaver som chairman og lignende kan og disses betydning for udbyttet bør anføres.

 

 

Ansøgningsfrister og ansøgningsskema

Skema til ansøgning om rejsetilskud findes i særskilt pdf-dokument. Skemaet kan udfyldes på skærmen, printes ud og mailes til instituttets AC-konsulent på annimh@mikrobiologi.au.dk .

Deadlines for ansøgning:

Der er fastsat ansøgningsdeadlines 3 gange årligt:

1. februar for rejser der påbegyndes i perioden 1. marts til 31. august

1. juni for rejser der påbegyndes i perioden 1. juli til 31. december

1. oktober for rejser der påbegyndes perioden 1. november til 30. april

Ansøgninger vil kun blive behandlet i forbindelse med disse deadlines.

ANSØGNINGSSKEMA
 


Rejseforsikring

Rejseforsikring

2743 / i30